Luật quảng cáo
Luật điện lực 2004
Luật điện lực (sửa đổi, bổ sung năm 2012)
Nghị định thi hành Luật điện lực về an toàn lưới điện
Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều NGhị định số 14/2014/NĐ-CP thi hành Luật điện lực về an toàn lưới điện